Regulamin konkursu “Moniaki na Instagramie”

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Moniaki na Instagramie” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez ZENGROW Robert Wiliński, ul. Naruszewicza 30/43, 02-627 Warszawa, NIP: 888 300 42 58, REGON: 361873493 (dalej: „Moniaki”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem  https://www.instagram.com/moniaki_pl/ Organizatorem Konkursu są Moniaki. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 15.04.2019 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 17.04.2019 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 

§ 2 Uczestnicy konkursu 
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody 
Zadanie Konkursowe polega na zaobserwowaniu profilu https://www.instagram.com/moniaki_pl/ oraz odpowiedzi na pytanie: “Jak ulepszył(a)byś Moniaki?” komentując post konkursowy z umieszczonym na grafice pytaniem. Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze odpowiedzi wybrane przez Organizatora. Nagrodą w konkursie są 3 opaski Xiaomi Mi Band 3.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w poście na Instagramie oraz Facebooku w ciągu maksymalnie 7 dni od daty zakończenia konkursu. Każdy zwycięzca zostanie także oddzielnie powiadomiony przez wiadomość prywatną na Instagramie.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych 
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest ZENGROW Robert Wiliński, ul. Naruszewicza 30/43, 02-627 Warszawa, NIP: 888 300 42 58, REGON: 361873493. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. 

§ 5 Tryb składania reklamacji 
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym lub poprzez email kontaktowy na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną) lub emailem, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: [email protected]

§ 6 Postanowienia końcowe 
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Moniaki.pl pod adresem https://moniaki.pl/regulamin-instagram/. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.